نامه سرگشاده به: خانم رهابحرینی مسئول بخش ایران درسازمان عفوبین الملل آقای آنتونی گوترز دبیرکل ملل متحد به کمک شکنجه شدگان درزندانها بشتابید.

seyamaknaderi ژانویه 9, 2018 0
نامه سرگشاده به: خانم رهابحرینی  مسئول بخش ایران درسازمان عفوبین الملل  آقای آنتونی گوترز دبیرکل ملل متحد  به کمک شکنجه شدگان درزندانها  بشتابید.

 

نامه سرگشاده به:

خانم رهابحرینی  مسئول بخش ایران در سازمان عفوبین الملل

آقای آنتونی گوترز دبیرکل ملل متحد

 

از سازمان عفو بین الملل وسازمان ملل ومجامع حقوق بشری می خواهیم، بصورت عاجل یک هیئت تحقیق همراه با پزشکان متخصص به زندانهای رژیم جمهوری اسلامی اعزام نموده وگزارش تحقیق بطورکامل دراختیار عموم مردم ورسانه ها قراربگیرد.

خودکشی سینا قنبری آنچنانکه مقامات رژیم ازآن پرده برمی دارند، نشانگر وحشیانه ترین شکنجه های قرون وسطایی است، که ما دردهه ۶۰ شاهد آن بوده ایم. همچنانکه مقامات ونمایندگان رژیم ازاین خودکشی وشکنجه ها بنام کهریزک دوّم یاد کردند

محمود صادقی،‌ نماینده مجلس، با تایید مرگ سینا قنبری، یکی از بازداشت شدگان تظاهرات اخیر در زندان اوین، نسبت به تکرار وقوع آنچه «کهریزک دوم»‌نامید،‌ هشدار داد. در این میان، یک مقام قضایی،‌ دلیل مرگ سینا قنبری را «خودکشی» اعلام کرد.

 

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیرکل زندان‌های استان تهران در مورد دلیل مرگ سینا قنبری، یکی از زندانیان زندان اوین،‌ گفت که او «با مراجعه به دستشویی قرنطینه زندان، اقدام به خودکشی از طریق حلق‌آویز کردن خود کرده است».

دریک تحقیق توسط سازمان ملل وسازمان عفوبین الملل، ‌مشخص می شود که مرگ سینا قنبری، خودکشی براثرشکنجه های وحشیانه بوده، یا شکنجه گران سینا را هم همچون ستاربهشتی زیرشکنجه ها به قتل رسانده اند؟.

خانم رها بحرینی

از۵مهر سال ۱۳۶۰ درزندان اوین ، قزل حضار وگوهردشت، ازشاهدین شکنجه های وحشیانه وقتل عام سال ۶۷ درزندان گوهردشت بودم. خودکشی درزندان ها وزیر بازجویی ها، تنها بدلیل شکنجه های وحشیانه صورت می گیرد. درحالیکه به اعتراف مقامات رژیم ۷۰ درصد دستگیرشدگان، جوانان زیر ۲۵ سال ودانش آموران(کودکان  زیر ۱۸ سال) هستند. شما را فرا می خوانم، کودکان ونوجوانان رااززیرشکنجه های رژیم جمهوری اسلامی نجات دهید.

درحالیکه پیش ازاین حسن روحانی رئیس جمهور این نظام ، درسخنرانی های انتخاباتی سال۹۶، به دفعات مکرر اعتراف کرده استمردم ما اعلام می کنند کسانی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را نمی‌خواهند

غلام علی حداد عادل، ازنزدیکان خامنه ایی نیز به این موضوع اعتراف می کند، ازآن تحت عنوان:«قصه زیر پوست مردم !» نام می برد.

پس از۳دهه ازقتل عام ۶۷، عفو بین الملل برای اوّلین باردرسال ۹۶، درحال تهیه گزارشی ازاین جنایت هولناک است. ضمن تقدیرازضرورت چنین اقدامی توسط سازمان عفو بین الملل، اکنون بصورت عاجل، درخواست تشکیل هیئت تحقیق برای خودکشی درزندانهای اوین وسایرشهرستانها را دارم. سی سال ازقتل عام ۶۷ گذشت… ما نه می بخشیم ونه فراموش می کنیم!، امّا اکنون ودرلحظه کنونی، دفاع ازحقوق مردم ایران وتظاهرات مسالمت آمیزآنان است. جلوگیری ازشکنجه های وحشیانه جوانان ودانش آموزان( کودکان) خواسته مبرم وعاجل مردم ایران است.

دیوار نوشته‌ای در جریان تظاهرات ۱۳۹۶ ایران تحت عنوان: «سینا قنبری را آزاد/زنده کنید» پیش روی ما است!:

خانم رها بحرینی

آقای آنتونی گوترز

دریک اقدام عاجل وفوری به کمک شکنجه شدگان درزندانها  بشتابید.

با تقدیر وتشکرازفعالیّت شما

فرستادن دیدگاه »