نامه ای به نینا (سه سیامک و اتهامات مصداقی)

  سیامک نادری نینا جان سلام نوشته ات « جوابیه به سیامک سعید پور» نینا طوبایی(۱)، را خواندم. آن نینای همیشه آرام و مهربان و خندان را اینک پُر خشم یافتمش…، شاید که من و ما نمی خواستیم روزگار را اینگونه لعین و بی رحم و پست پیش روی مان ببینم که « دوستان» دیروز، … ادامه خواندن نامه ای به نینا (سه سیامک و اتهامات مصداقی)