معرفی یکی از پیروان فحاش رهبری عقیدتی

حقایقی از ترجمان معرفی نامه محمد اقبال  و ماشین سرکوب رجوی   سیامک نادری همراه با عکس و ویدئو محمد اقبال بر سر سنگ قبر  سمانه بزرگانفر و رضا ستود مرام که  در آلبانی خودکشی کرده بودند. « پند از سخن واعظ  بدكار شنیدن – چون قبله نما ساختن اهل فرنگ است »  یعنی کسی … ادامه خواندن معرفی یکی از پیروان فحاش رهبری عقیدتی