قاسم سلیمانی و لاجوردی، دو جنایتکار و پیشانی جنگی برون و درون مرزی نظام

سیامک نادری هیچ ماده ای در جهان یافت نمی شود که بتواند دستهای خونین این دو جنایتکار درون و برون مرزی و پیشانی جنگی رژیم مبتنی برولایت فقیه و «رهبر قاتل» آنرا پاک سازد. در این یک مقاله با ارائه مستنداتی توأم با بررسی و استدلال می تواند بعنوان آغازی جهت تحقیق در باره نقش … ادامه خواندن قاسم سلیمانی و لاجوردی، دو جنایتکار و پیشانی جنگی برون و درون مرزی نظام