عکس ها، کتابها ودو فیسبوک« مهرداد عارفانی» یکی ازسه متهم طرح بمب گذاری فرانسه – ویلپنت

seyamaknaderi اکتبر 19, 2018 دیدگاه‌ها برای عکس ها، کتابها ودو فیسبوک« مهرداد عارفانی» یکی ازسه متهم طرح بمب گذاری فرانسه – ویلپنت بسته هستند
عکس ها، کتابها ودو فیسبوک« مهرداد عارفانی» یکی ازسه متهم طرح بمب گذاری فرانسه – ویلپنت

سیامک نادری ۲۷مهر ماه ۹۷

عکسی از مهرداد عارفانی

سه پرده ازنمایش فاجعه در درون و بیرون سازمان مجاهدین

پس ازمصاحبه با تلویزیون میهن تی وی درباره پشت پرده موضوع نفوذی ها درسازمان مجاهدین دردوبرنامه درتاریخ۹ و۱۶اکتبر، «عکس ها، کتابها ودو فیسبوک مهرداد عارفانی*» یکی ازسه متهم طرح بمب گذاری فرانسه – اجلاسیه ویلپنت  بدست من رسید.

اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم و امیرسعدونی وهمسرش نسیم نعامی ومهرداد عارفانی درارتباط با طرح بمب گذاری دراجلاس سالیانه ویلپنت ۲۰۱۸ دستگیرشدند.  طبق اسناد ومدارک هیچ تردیدی دراقدام به عمل تروریستی توسط رژیم جمهوری اسلامی  نیست.

مهرداد عارفانی متولد 31 ژوئیه 1963،کتابهای شعرش درداخل ایران بچاپ رسیده بود ودرخارج هم به نوشتن شعرو عکس گرفتن ازمراسم ها می پرداخت.

بعضی ازافراد می گویند:«‌مهرداد عارفانی جاسوس دوجانبه بود» ویا اینکه:« اوازطرف مجاهدین مأموربه چنین اقدامی بود» با شناختی که ازسازمان مجاهدین دارم، مجاهدین چنین کاری را نمی توانند با هوادران خود طراحی کنند، زیرا سیستم های نظارتی وکنترلی وپلیسی واطلاعات وامنیّت درکشورهای اروپایی امکان چنین عملی به مجاهدین را نمی دهد وچنین طرحی که مهرداد عارفانی ازسوی مجاهدین اقدام کرده است، نظریه ایی ذهنی وبدون شناخت ازقانونمندیهای حاکم برکشورهای اروپایی وفاقد اسناد ومدارک لازم است. البته چنین نظری را مقامات رژیم جمهوری اسلامی وایادی آن برای شانه خالی کردن اززیربارمسئولیت طرح تروریسیتی را دامن می زنند.

مهرداد عارفانی، هوادارسازمان مجاهدین بود و درمراسم ها و جشن ها  وعزا عکاسی میکرد. وبرای عکاسی ازبرنامه های مجاهدین پولی نمی گرفت.

دستگیری او بعنوان متهم طرح بمب گذاری برای اشخاصی که با اوآشنایی داشتند عجیب می نمود. خانم مینا اسدی(شاعر) هم درباره اوبا تعجّب گفته بود:« این شاعراست، شاعرکه اینکارها رانمی کند؟».

سال گذشته دریک جلسه ایی که خانم نجمه موسوی نویسنده ومترجم سخنرانی داشت ومهرداد نیز درآن جلسه عکس می گرفت. پس ازپایان جلسه ورفتن به رستوران برای صرف شام، مهرداد عارفانی به دفاع ازسازمان مجاهدین به آقای محمدرضا روحانی( عضوسی ساله شورای ملی مقاومت که درسال ۱۳۹۲ بهمراه آقای دکترکریم قصیم ازشورا استعفا داده وجداشدند) می گوید:«شما کی( چه زمانی) مجاهدین راول می کنید(دست ازسرمجاهدین برمیدارید)» آقای روحانی نیزمحکم وقاطع جواب داد:«‌برو به مهدی ابریشمچی بگوی بیاید بامن صحبت کند.» مهرداد درقبال برخورد و پاسخ تند وقاطع آقای روحانی گفت:«‌ فراموش کنید، معذرت می خواهم»

 

درمصاحبه این هفته۱۶اکتبر درهمین باره اطلاعاتی ارائه دادم:
«مکرون وبمب گذاری فرانسه- حق السکوت فرمانده اشرف ازقتل توسط محافظ رجوی درفیسبوک – راه حل دادخواهی۶۷»

لینک مصاحبه :«

«مکرون وبمب گذاری فرانسه- حق السکوت فرمانده اشرف ازقتل توسط محافظ رجوی درفیسبوک – راه حل دادخواهی۶۷»

لینک  دو  فیسبوک مهرداد عارفانی:

عکس جلد کتابهای مهرداد عارفانی:

عکس های مهرداد عارفانی متهم سوم طرح بمب گذاری در ویلپنت فرانسه:

 

 

 

 

درسازمان مجاهدین چه می گذرد؟.

سوال اصلی اینجاست که در درون تشکیلات سازمان مجاهدین ودربیرون آن (هواداران خارج کشور) چه می گذرد؟.

درجایی که یکی اززنان ارشد «شورای رهبری» و«فرمانده قرارگاه اشرف» درسال۳-۱۳۹۲ ازسازمان مجاهدین درآلبانی جدا شده ودرایتالیا با فیسبوک بدنبال حق السکوت گرفتن ازقتل اعضای سازمان توسط محافظ مسعود ومریم رجوی توسط عبدالوهاب فرجی نژاد( افشین) واسدالله مثنی است، آيا میشود به آن دسته ازهوادارانی که با پول وامکانات و…با سازمان مجاهدین همکاری میکنند، احساس امنیّت واعتمادی داشت؟.

درسازمان مجاهدین نه دراشرف ولیبرتی، بلکه درهمین آلبانی ودرسال۱۳۹۷ چه می گذرد که کادرها واعضای قدیمی اقدام به فرارازپایگاه سازمان می نمایند؟.

درسازمان مجاهدین چه میگذرد که اعضای آن بیش ازسی سال حضوردرتشکیلات، وپس ازدوران اشرف ولیبرتی وآلبانی، درسال ۱۳۹۷ ازسازمان جدا شده وپس ازسی سال، که رجوی آنها را«گوهران بی بدیل» می نامید وهمچنان می نامد، به سمت حاکمیّت پلید رژیم جمهوری اسلامی می روند؟.

گرچه شنیدن ودیدن چنین مسائلی بسا دردناک است، اما سوال اینجاست که چرا جای مبدا ومقصد تغییرکرده است واینک شاهدیم که ازدست سازمان مجاهدین ورئیس جمهوربرگزیده آن مریم رجوی فرارکرده و متأسفانه افراد معدودی نیزیافت می شوند که به نزددشمن مردم ایران وجانیان قتل عام ۶۷ و۴دهه حاکمیّت پلید جمهوری اسلامی میروند.

هرسه نفری که( سعدالله سیفی ، عظیم میش مست و غلامعلی میرزایی-  سدالله درزندانهای رفع ابهام وازشکنجه شدگان پروژه رفع ابهام درسال ۱۳۷۳ بود. سال پیش اسم اوراانتشارداده بودم.) این هفته درسایت های ایران اینترلینک وانجمن نجات جدایی خودرا درج کرده اند، رادرتشکیلات مجاهدین می شناختم وانسانهای خوب وبسیارزحمتکش وپرکاری بودند…، اما چرا پس از۳۰سال سرازایران وانجمن نجات و…درمی آورند؟، ودو نفرشان به ایران می روند؟ ونفرسوم هم دیریا زود سرازایران درمی آورد.

درسازمان مجاهدین چه می گذرد؟.

چرا سازمان مجاهدین ورجوی اطلاعیه ای ازجداشدن تعدادی ازاعضای شورای ملی مقاومت که ازکادرها وفرماندهان بالای مجاهدین نیز بودند وازجمله فرمانده قرارگاه اشرف را انتشارنمی دهد؟. رجوی پیش ازاین دراستعفای آقایان دکترکریم قصیم ومحمد رضا روحانی درعرض یک روز۵۰۰ امضا ازاعضای شورای ملی مقاومت جمع آوری می کند ویک اجلاس میان دوره ایی راهم به این مسئله اختصاص میدهد، ورجوی درآلبانی نشست ۲۰ روزه درماه رمضاه ۹۲ برعلیه آقای قصیم وروحانی برگزار کرده وآنها را مورد فحاشی ولجن پراکنی قرارمی دهد…؟،  اما درباره جدایی زنان ارشد شورای رهبری وبالاترین فرماندهان مجاهدین که درشورای ملی مقاومت نیزعضویت داشتند سکوت کرده است؟. درحالیکه جدایی نوامیس ایدئولوژیک که درمحرميّت رهبری عقیدتی هستند بالاترازهرخیانتی است.

درسازمان مجاهدین چه می گذرد؟… این نسل واین مقاومت ومبارزات آنان درکدام فاجعه بسرمی برد… ؟.

رجوی بهانه است، درآیینه رجوی باید خود را، عملکردهایمان را وانگیزه واهدافمان را دریابیم …، من به تشکیلات وبه مسئولین گفته بودم که با همان روش های و ابزار وتذکارهای رژیم خمینی نمی توانیم با رژیم پلید حاکم برایران  مبارزه کنیم، پس تفاوت ما با آنها چیست؟.

لینک سایت ایران اینترلینک:

جدایی رسمی آقای غلامعلی میرزایی عضو سی ساله مجاهدین از فرقه رجوی

سایت ایران اینترلینک:

جدایی آقای محمد عظیم میش مست از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی

لینک سایت ایران اینترلینک:

سعدالله سیفی در دامان پرمهر خانواده

 

لینک انجمن نجات:

 

https://www.nejatngo.org/fa/posts/27752

جدايی رسمی آقای غلامعلی میرزایی عضو سی ساله مجاهدين از فرقه رجوی

لینک انجمن نجات:

https://www.nejatngo.org/fa/posts/27764

سعدالله سیفی در دامان پرمهر خانواده
تبریک به خانواده چشم انتظار سعدالله سیفی
هم میهنان ودوستان عزیز
 با روشنگری های دوهفته اخیر دربرنامه تلویزیونی میهن تی وی، به طبع سازمان ناگزیراست هزینه(پول) بیشتری به زنان اسیرشده درایتالیا بدست تشکیلات سازمان ارائه دهد. زیرا روشنگری حقایق رجوی وتشکیلات باند تبهکاراو می بایست برای پوشاندن حقیقت رسیدگی بیشتری نسبت به این زنان بنماید.
اما راه حل اصولی وشرافتمندانه آن است که همین زنان درایتالیا مسائل خود رابه مجامع حقوق بشری بکشانند و ازقلّاده های مالی و ارعاب ونسق کشی رهایی یابند.
اطلاع رسانی پاشنه آشیل سیستم ها ی توتالیتاریستی است.
درسازمان مجاهدین چه می گذرد…؟
ما ومردم ومقاومت مردم زیر دو نیروی همجنس وهم ریشه ( ولایت فقیه خمینی و ولایت عقیدتی رجوی) پرس شدیم. جنگ جنگ آنها، جنگ دوخروس دریک کنام بود وهست. بدلیل همین خیانت وبی اعتمادی هنوزهم هیچ آلترناتیو مشخصی شکل نگرفته است.
سایت حقیقت مانا ۲۷مهر۹۷

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.