عملیات موفقیت آمیز «دادخواهی ۶۷» ایرج مصداقی

seyamaknaderi نوامبر 10, 2019 0
عملیات موفقیت آمیز «دادخواهی ۶۷» ایرج مصداقی

روز شنبه ۹ نوامبر در یک عملیات پیچیده چند وجهی موفق شدیم يكي از متهمين تراز اول قتل عام ٦٧ را در محدوده قضائي اروپا دستگير كنيم. نظر باينكه من مقيد به حكومت قانون و اصل برائت هستم و بر عكس آنچه كه در اعترافات با شكنجه در ايران در تلويزيون به نمایش گذاشته می‌شود، تا تفهيم اتهام به شخص متهم و جهت حفاظت از كرامت انساني او از دادن اطلاعات بيشتر معذورم.
من انگیزه‌ای به جز اجرای عدالت ندارم. عليرغم كوشش رسانه ها برای گفتگو با من، با تعهدي كه به حكومت قانون دارم، تمام حقوق انساني فردي را که مسئوليت مستقيم قتل عام عزيزان من را دارد، رعایت کرده و تا روز چهارشنبه ۱۳ نوامبر خویشتنداري از خود نشان می‌دهم و سکوت اختیار می‌کنم. قرار ما چهارشنبه جلوی در دادگاه بعد از تفهيم اتهام كه متهم حقوق اوليه اش رعايت شده و روال كيفري شروع شده باشد . ایرج مصداقی

منبع:پژواک ایران

حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »