نوشته‌ی حاضر با هدف طرح راه‌حلی مردمی در رویارویی با رژیمِ تحریم‌های بین‌المللی که با نزاع جاری میان آمریکا و جمهوری اسلامی به اوج رسیده تدوین می‌شود. در این راستا، ابتدا مفهوم «زیان‌‌ ملی»، بجای مفهوم مورد مناقشه‌ی «منافع ملی»، در مقام شاخصی کارآمد برای ترسیم وضعیت کنونی جامعه‌ی ایران معرفی می‌شود. در ادامه، دو بن‌بست حقوقی و سیاسی که دولت ایران پس از طرح دعوی علیه دولت امریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری و ادامه‌‌دادن به سیاست‌های مداخله‌جویانه منطقه‌ای خود با آن مواجه شده تشریح خواهند شد. با نتیجه‌گیری از این مقدمات طرح شده، از رهیافت زیان‌های ملی و تاریخ جنبش‌های مردمی ضد جنگ، به رویه‌های اخیر در پی‌گیری مطالبات ملی اشاره می‌شود. در پایان، به ارائه‌ی راهکاری در چارچوب شکل‌گیری «شورای مردمی آزادی و صلح» به‌منظور مذاکره‌ی برابر و بی قید و شرط با آمریکا برای خروج از بحران تحریم‌ها پرداخته می‌شود.

یک: مفهوم زیان ملی

رابطه‌ی میان دولت-‌ملت‌ها در عرصه‌ی جهانی اغلب از چشم‌انداز «منافع ملی» به تصویر کشیده می‌شود؛ بدین معنا که هر کشور در تنظیم و پیشبرد روابط خود با کشورهای دیگر، اصل و مبنا را بر تامین حداکثری آنچه منافع ملی‌اش قلمداد می‌شود، می‌گذارد. با این جود، ‌می‌توان سه دلیل به هم پیوسته برای نابسندگی این رویکرد غالب در تحلیل روابط سیاسی میان ملت‌ها بر شمرد. در وهله‌ی اول، میدان معنایی واژه‌ی «نفع» بسیار گسترده و گنگ و پیدا کردن معنایی مورد اجماع و غیر قابل مناقشه برای آن دشوار است. همین موضوع سبب شده تا دلالت‌های حقوقی-سیاسی مفهوم منافع ملی دست‌خوش بدفهمی یا سواستفاده‌های سیاسی از سوی دولت یا طبقات حاکم جامعه قرار بگیرد. دوم آنکه بنا بر اصل حق حاکمیت (انحصاری) دولت‌ها بر قلمرو سیاسیشان، این مفهوم در روابط بین الملل به منافع «دولت‌ها» فروکاسته می‌شود. معادل فرانسوی raison d’État این امر را به خوبی نشان می‌دهد. نکته‌ی سوم آنکه در سیاق بحث حاضر که در آن به رژیم تحریم‌ها پرداخته می‌شود، آنچه از اساس موضوعیت دارد ضرر و زیان و خساراتی است که طرفین دعوا به‌طور بالقوه و بالفعل بر هم وارد می‌کنند. بدین سان، شاخص «زیان ملی»، به مثابه‌ی رویکردی جایگزین و سنجش‌پذیر، برای تحلیل وضعیت سیاسی-اقتصادی ایران و چاره‌جویی برای بحران‌های آن پیشنهاد می‌شود.