روشنگری از چند نمونه ازجعل و دروغ و ترفند توزیع عکس و شعارنویسی بنام رهبرمقاومت؟ رجوی، برخیابانهای تهران و پشت پرده مصاحبه فاکس نیوزبا یک «رزمنده آزادی»، درتهران؟

seyamaknaderi ژانویه 6, 2018 0
روشنگری از چند نمونه ازجعل و دروغ و ترفند توزیع عکس و شعارنویسی بنام رهبرمقاومت؟  رجوی، برخیابانهای تهران  و پشت پرده مصاحبه فاکس نیوزبا یک «رزمنده آزادی»، درتهران؟

روشنگری از چند نمونه ازجعل و دروغ و ترفند توزیع عکس و شعارنویسی بنام رهبرمقاومت؟  رجوی، برخیابانهای تهران

و پشت پرده مصاحبه فاکس نیوزبا یک «رزمنده آزادی»، درتهران؟

روشنگری وبیان حقیقت یک وظیفه و وجدان انسانی، ملی ومیهنی، ومبارزه ای برای کسب آزادی است.

الف)روشنگری درباه حقایق و پشت پرده این شعارنویسی ها :

نمونه اوّل:

درسایت سازمان مجاهدین در۱۵ دی ماه، پس از۸روزتأخیر ازخروش مردم ایران، چنین خبری درج شده است:

 سایت مجاهدین – تاريخ: PM 2:01:42 1396/10/15

تهران شعارنویسی مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی-دیماه ۹۶+فیلم

« تهران شعارنویسی مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی-دیماه ۹۶+فیلم»

تهران دیوارنویسی مرگ بر خامنه ای

….

امّا حقیقت چیست؟:

۱- سازمان مجاهدین دراشرف ولیبرتی، ازتعدادی ازهواداران خود درایران می خواهد، تا شعارنویسی کرده وازآن عکس بگیرند وبه سیمای آزادی ارسال کنند. دربسیاری موارد چنین امری توسط ستاد داخله،‌ وتماس تلفنی با جوانانی که درفقربسرمی برند ودرازای «دریافت پول»، شعارهای وعکسهای درخواستی سازمان را برروی دیوارهای شهرهای ایران رانوشته ویا بچسبانند، وسپس ازآن عکس یا فیلم گرفته وبه سیمای آزادی ارسال کنند. وتاکنون تعداد بسیاری ازاین جوانانی که دروضعیّت فقر و نابسامانی اجتماعی بوده اند، وصرفاً بدلیل نیازمالی چنین کاری را پذیرفته اند، دستگیرواکنون نیززندانی هستند. چنین سوء استفاده ای ازفقروفلاکت مردم وجوانانی که ازستم وظلم آخوندی، ناچاربه چنین کاری رومی آورند، یک جرم است. زیرا بسیاری ازاین جوانان حتّی نام سازمان مجاهدین را هم نشنیده اند.( دراشرف وتشکیلات سازمان ما چنین افرادی را وجود دارند که پس ازآزادی اززندان، اینبار سازمان ترفند جدیدی بکارمی گرفت وبه اوپیام میرساند:« تو لورفته ایی وسریع ازکشورخارج شو، وبه ترکیه یا …سفرکن. ودرآنجا توسط سرپل سازمان « علی آنکارا» به عراق واشرف اعزام میشد).

۲- درحالیکه مردم به خیابان ومیدان آمده ودرتظاهرات شعارمرگ برخامنه ایی و…سرمیدهند. سازمان طبق معمول همیشگی!، بدلیل اینکه نیازبه سند ومدرک برای حضوردرتظاهرات دارد. از نیروهای خود( هواداریا استخدام فردی با پول) می خواهد، برروی دیوارها شعارنوشته و درآن حتماً تاریخ شعارنویسی را هم قید کنند؟.

راستی کدام شعارنویس حقیقی وجود دارد، که برروی دیوارتاریخ شعار رانیز بنویسد؟. این ازحماقت مجاهدین نیست!، نشانگردست تهی آنها، وپرت افتادن ازمردم ودست رد خوردن اجتماعی برسینه آنهاست. درسال ۵۸ تا۶۰ یک مورد هم نداشتیم که درسراسرایران که تمام دیوارها را پرازشعارنویسی بنام سازمان ورجوی می کردیم؛ یکبارتاریخ شعارراهم بنویسیم؟. این یکی ازشاخص های این نوع، فریبکاری است، تا ثابت کنند شعارها جدید است. و شعارنویس مزدبگیرهم تقلبی نکرده است، وپول مفت بالا نکشد.

۳- شعارنویس فوق، برای سند ومدرک سازی حقیقی بودن آن، سپس طبق فرمان سازمان!، ازشعارنوشته شده فیلم هم می گیرد؟، وبا دوربین شعار….رانشان می دهد وسپس ازچند متری چپ وراست دیوار شعارنوشته شده مورد نظر، هم فیلم می گیرد تا ثابت شود که اینجا تهران است؟ سازمان هم هابی کند، اینجا واین دیواردرکشورآلبانی نیست. ویا درگذشته کشورعراق، مکان حضورمجاهدین!.

۴- درحالیکه صدها فیلم ازتظاهرات شهرهای میهن دررسانه ها وحتّی درفیسبوک افراد وجود دارد!، دخیل بستن به یک شعارنویسی؟، با هزینه گراف مالی!، وتهیه یک فیلم ۱۴ ثانیه ایی از شعارنویسس درطی ۸ روزتظاهران سراسری؟، وچاپ عکس وفیلم  ازآن درسایت ، امری نیست که مایه افتخار ، بلکه مایه ننگ سایت مجاهدین ورجوی است، که ماحصل همه خونهایی که برباد داد،‌ اینک با چنین افلاسی وورشکستگی رهبربه زعم خود مقاومت ورجوی را بنمایش می گذارد؟.

ب) روشنگری درباه حقایق و پشت پرده عکس ها رجوی درتهران

نمونه دوم:

درسایت سازمان مجاهدین در۱۵ دی ماه، پس از۸روزتأخیر ازخروش مردم ایران، چنین خبری درج شده است:

سایت مجاهدین – تاريخ: PM 8:16:35 1396/10/14

تهران – نصب عکس رهبر مقاومت برادر مجاهد مسعود رجوی در خیابان شهران بطرف کوهسار – ۱۴دی ۹۶ + فیلم

تصویر رهبر مقاومت ایران در خیابانهای تهران

امّا حقیقت چیست؟:

( اینبار نوبت واولویّت با  رجوی است!، نوبت عکس های رئیس جمهوربرگزیده توسط خودش؟، تمام شده است!. راستی این چه رئیس جمهوربرگزیده مقاومت است که درسراسرمیهن وانبوه گزارشها وفیلم های تظاهرات؟

!، یک شعار،یک نام، یک عکس، یک خبرکوچک ازاو وجود نداد؟.

انتقاد به مسئولین ستاد داخله سازمان مجاهدین وعدم استخدام حقوق بگیردرداخل ایران:

چرا تاکنون یک شعارنویسی ویک پلاکارد و عکس ازمهرتابان مردم ایران، ‌نتوانسته اند برای سند سازی هم شده است، دست وپا کنید؟. گویا  روانپریشی ستاد ابله جنگ سیاسی، به سایرستادها هم سرایت کرده است. این سندروم گریزناپذیرشما درخیانت به مردم است.

۱-  موارد روشنگری درباره شعارنویسی درقسمت فوق، درباره عکس رجوی نیز صادق است.

۲- درفیلمی که به نمایش( واقعاً هم نمایش!) گذاشته شده است؛فردی اتّفاقی ودرتاریکی شب  ودرکوچه ای خلوت! راه می رود، یکباره وبدون اطلاع ازقبل؟ ازقضا دوربین موبایل اش هم بطرف روبروی خودش، روشن بود؟، وبه عکس رجوی می رسد! وسپس درمقابل عکس رجوی می ایستد وشعارمی دهدبرادرمسعود حاضرحاضر حاضر!».( مردم وهواداران یا مزد بگیران هم اورا«برادر» خطاب می کنند؟. یاد استالین که درتوتالیتاریسم شوروی، «برادربزرگ »خطاب میشد، بخیر…). برروی فیلم این زیرنویس راه بعنوان ارائه سند، نوشته است« دریافتی ازمیهن اشغال شده است؟. تهران خیابان شهران بطرف کوهسار دری ماه ۹۶. این فیلم هم ۱۴ ثانیه وازیک عکس رهبری مقاومت است؟.

درحالیکه بیش از۹۹ درصد مردم مردم، درسال۵۸-۵۷  بنفع جمهوی اسلامی وضدیت با رژیم گذشته( پهلوی) رای دادند. ورضا شاه را« رضا شاه ، میرپنج، خائن، قلدر،احمق، بیسواد»توصیف می کردند. اینک شعارهای مردم، پس ۴دهه حاکمیّت ولایت فقاهتی، وخیانت ولایت ابلیس عقیدتی ورجوی، هیچ نوعی ازولایت را برنمی تابد، وشعار سرمیدهند:

« زنده باد رضا شاه » ، «رضاشاه! روحت شاد» ، «رضا شاه معذرت ، معذرت»

چنین معذرت خواهی، بازتاب همین خیانت های ولایت ابلیس فقاهتی وعقیدتی است.

و رجوی، برغم آن پایگاه وسیع اجتماعی درسال ۶۰تا۵۸!، اینک اینچنین، مُردهٔ خود را، درخروش تظاهرات مردم نظاره می کند، وبا چاپ چنین عکس وشعارنویسی های ساختگی ونمایش دروغین صرفاً متکی به قدرت مالی!،تنها مُرده خویش را نعش کشی می کند. این سزای اتودینامیک خیانت به اعتماد توده هاست. پیش ازآنکه ترکی الفیصل خبرمرگی اورا اعلام کند، رجوی نه درقلب مردم، بل درزیرگام های مردم مُرده بود.  اینک چوب زدن به مُرده، عکس های تابوت کشی، پیش کش ستاد تبلیغات مجاهدین باد.

همچنانکه درکتاب چاپ نشده «حقیقت مانا، گزارشی به سه نسل، خطاب به رجوی» نوشته ام:

بخش ششم:   فرمالیسم، وجعل ودروغ – ویترین تبلیغاتی

۱) تبلیغات

سال ۸۹ دربرنامه های سیمای آزادی وسایت مجاهدین شعاری درحمایت ازرجوی برروی یک اعلامیه ایی که چهارطرف آنرا با نوارچسب، روی دیوارهای شهری درایران نصب شده بود، به نمایش گذاشته شد. این اطلاعیه بدلیل اینکه دستنویس وبا ماژیک نوشته شده ودستخط خاص نویسنده را هم داشت!، بوضوح مشخص بودهمین نوشته را برده، ودرچند خیابان دیگرنصب کرده، وعکسهای مختلفی ازآن تهیه وارسال کرده اند. این دست خط خیلی توچشم می زد. علاوه براین همان نقاطی که نوارچسب زده اند هم شاخص بود زیرا چسب آن ازبین رفته ودفعات بعدی، دیگر به دیوار نمی چسبید. به مسئول مربوطه دریگان تبلیغات نشان داده وگفتم: هرکس این تراکت ها راببیند می فهمد که یک تراکت است که چندین باربه دیوارخیابانهای مختلف زده وعکس گرفته وباز برده اند جای دیگرنصب کرده وعکس گرفته اند!. این نه تنها تبلیغ نیست، بلکه هریک سندی است برعلیه خود سازمان وتبلیغاتی که ارائه می کند؟. گفتم حداقل باید متن چاپی باشد. وجای چسب ها مشخص وخاص نباشد وعکسها رادرسایت مجاهدین که مشخص بودند، نشان دادم!.  مسئول یگان تبلیغات دید وسرش پایین بود، بیشترازاین بابت که من به نکات ریزی توجّه می کنم که اساساً با کارروزانه من ( مانیتورینگ روزنامه های رژیم) ربطی نداشت، آقای رجوی! من خودهم ازچنین کارهایی متنفربوده وبرایم دردناک بود، که به چنین نقطه رسیده ایم وبا این شیوه نکته سنجی!، می خواستم بگویم نتیجه عملکردهای شما چیزی جزاین نیست!. ما فقط ظاهرمان را، با این شیوه از تبلیغات حفظ می کنیم، تا درسیمای مقاومت که به سیمای آزادی تغییرنام داد، نشان دهیم که هنوزنمرده ایم؟».

 

«روآوردن رجوی به ساندیس خورهای نوع آخوندی، واستخدام برای توئیت، چسبانده عکس وشعارنویسی وتلفن زدن به رسانه های مشخص، نشان ازورشکستگی اجتماعی است. گویی روزهای بعد سازمان باید برای مراسم کفن ودفن رهبری هم بایدعزادارکرایه کند.

به یک نمونه ازتبلیغات سایت ها رژیم آخوندی توجه کنید:

سایت : امروز فردا را می سازیم ۳  بهمن ۱۳۹۳

 از هزینه بنرهای تحریم تا استخدام نیروهای عزادار

گرم کردن مراسم ترحیم با استخدام نیروهای به ظاهر عزادار!/ چند می گیری گریه کنی؟ +تصاویر

درصورت کم بودن تعداد اقوام و یا آشنایان نزدیک به متوفی برای گرم شدن مراسم ترحیم، نیروهایی به ظاهر عزادار و البته با پوششی کاملا شیک و آراسته به صورت ساعتی در مراسم حضور می‌یابند. همچنین هیچ محدودیتی برای تعداد افراد و یا ترکیب نیروها متشکل از آقا و خانم وجود ندارد. هزینه هر ساعت حضور یک خانم در مراسم …

چند می گیری گریه کنی؟

این قصه اینجا به پایان نمی رسد. امروزه چشم و هم چشمی ها به قدری بالا گرفته است که مراسمات عجیب و غریبی در بین مردم جا افتاده است؛ شرکت های برگزار کننده مراسم ترحیم که با گرفتن هزینه های سرسام آور به خانواده بازماندگان خدماتی را ارائه می دهد که مراسم بی نقص برگزار شود! اجرای گروه‌های موسیقی عرفانی، ارائه سیستم‌های صوتی، میزهای تشریفاتی و یادبود، حجله، فرش و ظروف مجلل، تنها بخشی از خدمات شرکت‌ های برگزار کننده مراسم ترحیم است. اما نکته قابل توجه افرادی هستند که در ازای دریافت حقوق روزمرد و یا توافقی، ساعاتی را در نقش میهمان در جمع اقوام متوفی حضور پیدا می کنند!».

بدینسال ارتجاع غالب ومغلوب در دوپرده تاریخی، نمایش یکی نمایش دراماتیک و ودیگری طنز وکمدی را به اجرا درمی آورند. این روشنگری برای این است که من وما ومردمِ، ازاین پس نمی خواهیم بازهم درآینده، شاهد چنین نمایشاتی ازسوی چنین رهبرانی باشیم. می خواهیم هوشیاریمان را افزایش دهیم.

ج) روشنگری درباه حقایق و پشت پرده مصاحبه فاکس نیوز با یک «رزمنده آزادی؟»

نمونه سوّم :

سایت سازمان مجاهدین خلق ایران

اخبار ایران وجهان

تاريخ: PM 2:29:21 1396/10/14

یک قیام‌کننده ایرانی به فاکس‌ نیوز می‌گوید:‌ ما نمی‌ترسیم، من یک رزمنده آزادی هستم

 

قیام‌کنندگان ایران در مصاحبه با فاکس‌ نیوز بر ادامه تظاهرات تا تغییر رژیم آخوندی تأکید کردند.

یک تظاهر کننده 31ساله در تهران که خود را با نام آزی معرفی کرد به فاکس‌ نیوز گفت: «این یک انقلاب علیه آخوندهاست. ایران قیام می‌کند. من از دونالد ترامپ به‌خاطر حمایتش متشکرم اما ما نیازبیشتری داریم… اوباما به مردم ایران خیانت کرد. او به آخوندها باج داد و با خامنه‌ای همکاری کرد. او به مردم سوریه هم خیانت کرد. اما ترامپ این کار را نکرد. بنابراین ما انتظارات واقعی داریم. ما خواستار تحریم علیه رژیم ایران هستیم. آنها پول ما را غارت کرده‌اند. آمریکا نباید به آخوندها پول بدهد».

وی گفت:‌ ما برای جنگ تا به آخر آماده‌ایم.
او قول داد «این بار حتی اگر بمیریم متوقف نمی‌شویم. این بهای آزادی است. ما نمی‌ترسیم. من یک رزمنده آزادی هستم. ممکن است همین امشب کشته شوم».

فاکس نیوز گفت:‌ سایر ایرانیانی که با فاکس‌ نیوز صحبت کردند موافق بودند که هدف آنها ساده است: دیگر رژیم آخوندها بر کشور حاکم نخواهد بود.

نیک دانشجوی مهندسی دانشگاه تهران ۲۷ساله گفت: «این (تظاهرات) فقط به‌خاطر (وضعیت) اقتصادی نیست این بار سیاسی است. مردم ممکن است دلایل زیادی برای تظاهرات داشته باشند و همه دلایل به این ختم شده که ما صبرمان لبریز شده. همه پولی که در توافق با رژیم ایران داده شد برای گسترش نیروهای امنیتی در سوریه و لبنان صرف شد. همه مردم این را می‌دانند. ما ادامه می‌دهیم تا این رژیم را سرنگون کنیم. ما از ترامپ به‌خاطر حمایتش متشکریم اما ما نیاز داریم که سایر کشورها ساکت نمانند».

این منبع افزود:‌سایر تظاهرکنندگان که در صحنه بودند به فاکس‌ نیوز گفتند اکثر شرکت کنندگان «جوانان هستند»، بسیاری دانشجویان دانشگاهها هستند که در کنار آنها تعدادی دانش‌آموزان دبیرستانی قرار دارند.

تظاهر کننده دیگری بانام هارون ۲۳ساله دانشجوی ارتباطات است. او گروهی از تظاهرکنندگان را که همکلاسی بودند و از چشم‌اندازهای تیره خود خسته شده بودند هماهنگ می‌کرد. او تأکید کرد «دانشجویان و مردم عادی توسط پلیس کشته و مجروح می‌شدند. چرا که ما پوسترهای سران رژیم ظالم را پاره کرده و می‌سوزاندیم. ما فقط شادی می‌خواهیم. ما خواستار کمک از مردم آمریکا برای پایان دادن به این رژیم هستیم».

هارون گفت تظاهرات ضدحکومتی روزانه افزایش پیدا می‌کنند با وجود تلاش مقامهای رژیم ایران برای خاموش کردن آن.

امّا حقیقت وپشت پردهٔ این مصاحبه فاکس نیوز با «رزمنده آزادی»چیست؟:

۱ـ تلویزیون فاکس نیوز، رسانهٔ تند روترین محافل وجناح  نئوکانها وسیاست جنگ طلبی وحمله نظامی وبمباران موشکی رژیم ایران است.

به نقل ازکتاب:«حقیقت مانا، گزارشی به سه نسل،‌خطاب به رجوی» قسمتی را ذیلاً می آورم:

 «درثانی ما طوری ازجمهوری خواهان ونئوکان ها صحبت می کنیم وبه حمایت انها می بالیم، که گویی آنهایی که سال ۱۳۸۲۸۲۱۳ قرارگاهها و ستونها زرهی و مکانهای پراکندگی ما (اعضا) ورجوی را بمباران کردند!، همین «برادران» جمهویخواه ونئوکان ما نبودند؟!. بنابراین رجوی هم می داند امریکا برخلاف نظریه او(رجوی) که می گوید: «النهایه باید به سازمان (رجوی) تن دهد!» چنین نبود و نشد!. رجوی تن ب خلع سلاح داد!. رجوی خواستار حفظ تشکیلات درعراق بود!. امّا حفظ تشکیلات ، اسم مستعار حفظ اطلاعات است!. حفظ تشکیلات نه بدلیل اینکه امریکا به او تن می دهد!، بلکه بدلیل آنچه برسرافراد تشکیلات آورده ،که درتاریخ بی سابقه است. هنوزعده ایی نوک کوه یخ فاجعه درتشکیلات راهم ندیده اند!. به همین دلیل هرکس ازسازمان انتقاد یا افشا گری کند. با شدید ترین شکل ممکن اورا لجن مال می کنند. تا راه برهمه بسته شود این نقطه حیاتی سازمان است!». نقل ازکتاب چاپ نشده «حقیقت مانا، گزارشی به سه نسل، خطاب به رجوی» .

 

۲- سازمان مجاهدین ازطریق علیرضا جعفرزاده‌، ‌ازمسئولین روابط خارجی درامریکا، با این تلویزیون ارتباط تنگاتنک ویژه ایی… دارد وتمامی اطلاعیه ها ومواضع سازمان توسط آنها انعکاس می دهند. و این اوّلین بارنیست که فاکس نیوزچنین مصاحبه ایی بایک ایرانی؟ معرفی شده ازسوی سازمان! مصاحبه می کند. امّا اینبارمفتضح ترازدفعات پیشین است، وسناریو سازی بسیارضعیفی را ارائه می دهند.

۳- فاکس نیوزنمی گویدکه چطور بطوراتّفاقی؟ توانست با یک «رزمنده آزادی» درتهران مصاحبه کند؟. چرا هیچ نشانی وهویّتی ازاین رزمنده آزادی نیست؟،( آدم ۳۱ ساله یا کمی بالا وپایین درتهران کم نیست) امّا دومصاحبه کننده دیگر(نیک دانشجوی مهندسی دانشگاه تهران ۲۷ساله، و تظاهر کننده دیگری بانام هارون ۲۳ساله دانشجوی ارتباطات) نام وشغل ومحل تحصیل، رشته تحصیل وشهر وسن وسال آنها راهم می نویسد؟.

۴- این اوّلین بارنبود که سازمان با استفاده ازامکانات ارتباطات وتکنیک های پیشرفته آن،‌ می توانست ازعراق واشرف، یک عضو سازمان را بعنوان یک فردی درشهرهای ایران معرفی کند!. ویا اگرامکانش باشد، یک نفررا درایران برای چنین برنامه ایی ازقبل توجیه می کند، تا با فاکس نیوزتماس برقرارکند. چنین جعلیاتی درتشکیلات سازمان دربین اعضا، بعنوان شرکت درکارسیاسی!، محسوب می شد. وهمه اعضا با چنین پدیده ایی درسازمان آشنا هستند…!. من خودم ۳ سال دربخش تبلیغات سازمان بودم،‌ وازاعضای سازمان بعنوان مردم ایران ویا درتهران برای مصاحبه ها وگزارش ها، استفاده می کردند. به فرهنگ وکلماتی هم که « رزمنده آزادی» بکارمی برد که درتشکیلات سازمان بکارگرفته می شود، وحتّی فراموش می کند که مردم درایران شعارمی دهند:‌ «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»  واین شعارشامل سوریه ویمن و… هم میشود…توجّه کنید:

ما نمی‌ترسیم، من یک رزمنده آزادی هستم

«این یک انقلاب علیه آخوندهاست. ایران قیام می‌کند. من از دونالد ترامپ به‌خاطر حمایتش متشکرم اما ما نیازبیشتری داریم… اوباما به مردم ایران خیانت کرد. او به آخوندها باج داد و با خامنه‌ای همکاری کرد. او به مردم سوریه هم خیانت کرد*. اما ترامپ این کار را نکرد. بنابراین ما انتظارات واقعی داریم. ما خواستار تحریم علیه رژیم ایران هستیم. آنها پول ما را غارت کرده‌اند. آمریکا نباید به آخوندها پول بدهد».

وی گفت:‌ ما برای جنگ تا به آخر آماده‌ایم.
او قول داد «این بار حتی اگر بمیریم متوقف نمی‌شویم. این بهای آزادی است. ما نمی‌ترسیم.

ودرپایان مصاحبه، صحنه را مهیّج می کند ومی گوید:

من یک رزمنده آزادی هستم. ممکن است همین امشب کشته شوم».

این رزمنده آزادی، توضیحی نمی دهد که آیا طرح وبرنامه ویا عملیاتی؟ برای امشب درنظر دارد؟. یا ستاد تبلیغات سازمان وعلیرضا جعفرزاده روان پریش شده اند که اینچنین شورانگیز ودراماتیک می خواهند صحنه آخرفیلم را ( می بخشید  مصاحبه؟) با «رزمنده آزادی» با فاکس نیوز را به پایان ببرند.

زیرنویس*:. (او به مردم سوریه هم خیانت کرد*) طنز این است که احمد خاتمی هم درنمازجمعه می گوید:« صدایی که نه غزه نه لبنان می گوید باید خفه شود».

سه نمونه ازجعل وترفند ودروغ ویک جمعبندی ازحقیقتی تلخ:

سه نمونه نمایش فوق،‌ نه تنها هیچ کارکردی برای مردم بجان آمده ازستم آخوندی ندارد، بلکه بعکس، تنها وتنها مصرف آن برای رژیم و وزارت اطلاعات ونهادهای وبازوهای سرکوب ولایت بوده وهست. ورژیم ولایت فقیه ازآن بهره جستند؟. چنین نمایشی ازحضوررزمندگان آزادی و ارتش آزادیبخش ملی ایران وپیام های رهبری مقاومت…، «امدادهای غیبی» برای رژیم آخوندی، جهت سرکوب است:

 

رادیو فردا  ۱۵/دی/۱۳۹۶

ایران می‌گوید «یک هسته» گروه مجاهدین خلق را در لرستان منهدم کرده است

 

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شد که «یکی از هسته‌های» گروه سازمان مجاهدین خلق را در بروجرد در استان لرستان «منهدم» کرده و چهار نفر از اعضای این گروه را دستگیر و یک نفر را زخمی کرده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز جمعه ۱۵ دی، اعلام کرد که نیروهای این وزارتخانه، «یکی از هسته‌های» گروه به گفته این وزارتخانه «تروریستی منافقین» را «شناسایی و متلاشی» کرده‌اند.

این وزارتخانه مدعی شده که افراد بازداشت شده «در روزهای اخیر اقدامات خرابکارانه زیادی را در لرستان به خصوص بروجرد انجام داده بودند». بر اساس این اطلاعیه، چهار نفر از اعضای این گروه بازداشت شده و یک نفر از آنها در درگیری با نیروهای وزارت اطلاعات مجروح شده است. این وزارتخانه توضیحات بیشتری در این باره ارائه نکرده و گروه سازمان مجاهدین خلق نیز به این ادعا واکنشی نشان نداده است.

پیشتر علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در گفت‌وگو با شبکه المیادین لبنان، با متهم کردن عربستان سعودی به «دست داشتن» در اعتراض‌های گسترده اخیر در ایران، مدعی شده بود که سازمان مجاهدین خلق نیز در حال همکاری با عربستان است.

حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران نیز روز سه شنبه ۱۲ دی، در تماس تلفنی با همتای فرانسوی‌اش، سازمان مجاهدین خلق را به «تحریک و ترغیب به خشونت در ایران» متهم کرده و از دولت این کشور خواسته بود که به گفته او، «وظیفه قانونی خود» را در قبال این گروه انجام دهد.

جمهوری اسلامی ایران، شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق را «تشکل‌هایی تروریستی» می‌داند و از هواداران این گروه به عنوان «منافقین» یاد می‌کند.

اعتراض‌های سراسری در ایران که از روز پنجشنبه هفته گذشته از مشهد، نیشابور و کاشمر آغاز شد و به سرعت به شهرهای دیگر کشیده شد، گسترده‌ترین ناآرامی در ایران ظرف هشت سال گذشته است.

– خبرگزاری کار ایران، ایلنا، به نقل از اداره کل اطلاعات استان لرستان خبر داد که صبح روز جمعه هسته «گروهک تروریستی منافقین» در شهر بروجرد «منهدم» شده است. در این گزارش آمده است که تاکنون چهار نفر از اعضای این هسته تروریستی دستگیر و یک نفر از آنها نیز هنگام درگیری مجروح شده است. در ادبیات جمهوری اسلامی، از سازمان مجاهدین خلق ایران با عنوان «گروهک منافقین» یاد می‌شود.

حکومت جمهوری اسلامی ایران در هفتمین و هشتمین روز از اعتراضات مردمی این کشور، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، تظاهراتی به حمایت از آیت الله علی خامنه‌ای و رژیم اسلامی تدارک دید..

در این راهپیمائی‌ها شعارهائی نظیر «ما همه با هم هستیم، یار ولایت هستیم «منافق، منافق این آخرین پیام است، ملت انقلابی آماده قیام است»

ازقضا محتوای همان شعارهایی که اعضای سازمان درسخنرانی ها ی رجوی می دهند،‌همان ها را هم پیروان ولایت فقیه می دهند وخود را:

“نوکر رهبر” و “فدائیان رهبر” و “مطیع امر رهبر” می نامند.( درهردوسیستم هیچ نشانی ازمردم واصالت با انتخاب ونظرمردم وحق حاکمیّت وآراء آحاد مردم بمیان نمی آید.

ودراین میان، غیرازرجوی!،‌ تا کنون هیچ حزب، سازمان و گروه وافراد مستقل اعم ازشخصیت های سیاسی، فرهنگی وحقوق …نه تنها برطبل جنگ ومبارزه مسلحانه نمی کوبند،‌ بلکه اوّلین سخن آنها، پرهیزاز خشونت( مبا رزه مسلحانه ) است. زیرا بهانه بدست رژیم می دهد و تنها تیغ سرکوب را راتیزترمی کند. وهمه آنها که صادقانه دل درگرو برچیدن تمامت این نظام دارند!، ازراه انداختن حمام خون، مشابه تجربه دهه ۶۰ ، بیمناک وبیزارند وازچنین انحراف واپورتونیسمی درتظاهرات مردم ایران، فاصله گرفته و پرهیزمی دهند.

علیرضا جعفرزاده  خود یکی ازمقاله نویسان فاکس نیوزاست!، ۳روزپیش نیزمصاحبه ایی داشته است:

علیرضا جعفرزاده معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت در واشینگتن در مصاحبه با فاکس‌ نیوز درباره قیام ایران در پاسخ به این سؤال که آیا انتظار چنین تظاهرات گسترده‌یی را که به ناگهان منفجر شد را داشتید گفت: خوب قطعاً من انتظار آن را داشتمثالثاً یک اپوزیسیون سازمانیافته وجود دارد. شبکه مجاهدین خلق در ایران فعال است … بیش از 90درصد آن اعدامها به این سازمان تعلق دارد و اکثر زندانیان سیاسی اکنون به این سازمان تعلق دارد.

خبرنگاری فاکس‌ نیوز گفت رژیم ایران یا یک سخنگوی رژیم ایران گروه شما را مقصر (قیام) دانسته است.

جعفرزاده گفت یقینا همین جمعه، صحبت هفت امام جمعه در نمازجمعه در شهرهای مختلف شامل مشهد که همه چیز از آنجا جرقه زده شد راجع به سازمان مجاهدین خلق بود که نشان‌دهنده ترس رژیم است زیرا که آنها می‌دانند این سازمانی است که این توانایی را دارد که سازماندهی کند و تاریخچه و سابقه ‌ایستادن علیه رژیم ایران را دارد و هم‌چنین یک رهبری به‌روشنی تعریف شده دارد که آماده است تا قیمت کارش را بدهد.

زیرا برای رهبری یک اپوزیسیون و یک جنبش شما بایستی آماده باشید که قیمتش را بدهید و در آنجا باشید چه داخل چه خارج و در میان جمعیت باشید یعنی وضعیتی که الآن سازمان مجاهدین دنبال می‌کند».

رابطه تنگاتنگ سازمان با فاکس نیوز، برای همه ما درتشکیلات بسیارمشخص بود…، درعصراینترنت نیز، مردم با یک کلیک می توانند مواضع محافلی چون فاکس نیوزرا دریابند.

ویک ضرب المثل،حکایت ما و آنهاست:«‌ ما را به خیرتوامیدنیست،‌ شرمرسان».

من وما نسل آبی سرا ومردم!، یارغارمی خواستیم!، نه بار؟ وسربار، راه می خواستیم، نه سراب؟ . غارنشینی درتوتالیتاریسم مطلق ایدئولوژیک اشرف ولیبرتی وآلبانی… مفتوح خشت کج خود شیفتگی توباد.

از کتاب شعر:‌ «من آبی سرا و، سراب؟!» که درلیبرتی نوشته بودم،‌ یک شعرگویای همین مُرده ومُردار است. شعر را بدقّت بخوانید:

“غارنشینی مفتوح تو باد !”               ۲۱/۷/۱۳۹۱

 

درعصرجهش های فکر

نیروی اندیشگی و تغییر

درعصرهمسایگی زمین وماه …

دیدن دخترهمسایه

وبوسه بر” زُهره” خواهرت

پویش سیّاره ها وبوسه های چند

چیدن دیوارها

نقش تو باد

“خط های فاصله”  ترسیم علامت ممنوع

“یادبود” تو باد !

درعصررقص فلزبرآسمان

عصرپرتاب ماهواره ها

غارنشینی مفتوح تو باد

 

درعصر ارتباط

هان بگورغنوده – “سنگ پُشتِ” سُنت زمان

الگوی “خط میخی” عهد عتیق را

با قهروکین بیامیزو

بر دست و پای بستۀ این “تابوت زندگی” بکوب !

دخمه بسازازهراس !.

درعصربارانی کلمات و

دانش پُر بال واژه ها

فال گشودن بر صحیفۀ سنگ گور خویش

 

دراین جهانۀ ناامن ؟ –  انقلاب !

ای وحشت گریزپا ، ازاندیشۀ تغییر

نیروی گریزازمرکز جهان – پس می زند تو را

به قعر تفاله های سیاه

 

درعصرجهش های فکر

بی هیچ سیبی ازهوس

مُفلس ترین “ضمیمۀ” حیات !

پُفیوزترین جاعل زندگی

هفت خط ترین عکسبرگردان خطوط گلدمال آزادی

 

این “دیوار”های پربرکت ؟

این پنجره های مشبک

این شیربی یال ودم واشکم آزادی !

عکس گلهای عبوس

بر نقش پرده های مکرّر جاه

مفتوح تو باد

 

این نبش قبر جاه

اندیشۀ تو باد

اینهمه حصار هراس – مفتوح تو باد

 

گنداب از گدازه های مغز تو می جهد

ای تندیس اعظم جهل

از خود فرار میکنی و – از جهان

ای خارِ جهان

این خواری تا چند !؟.

مفتوح تو باد !!

ای خوار پشتِ فراری از جهان

این خواری  – مفتوح تو باد !!

ای خوار پشتِ فراری از جهان

سایت حقیقت مانا- سیامک نادری- ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

دوستان عزیز وایرانیان شرافتمند

کمتراز۳ماه است که به آلمان آمده ودرگیرپرونده پناهندگی، وبناچارپیگیری حجم بیماریها، وراه اندازی سایت« حقیقت مانا» وفیسبوک وارتباطات…( برغم اینکه تاکنون تسلطی به این امورنداشتم واکنون نیزاصلی ترین مشکل من همین است)، وشرایط کمپ واینترنت ضعیف با زمانبندی محدود، که بعضی روزها نیزاساساً قطع است؛ مواجه هستم.

رساندن صدای« حقیقت مانا» یک وظیفه ویک مسئولیت وجدانی وانسانی، اجتماعی، وملی ومیهنی است.

هرچقدرکه می توانید، دراین امرنقاط ضعف ومشکل عاجل واصلی (عدم ارتباط) مرابپوشانید ومطالب ونوشته های سایت را به تمام رسانه های ایرانی زبان( تلویزیون- رادیو- سایت ها ووبلاگ ها …) که می شناسید، برسانید.

دربرابراین رژیم، وابلیس ولایت فقیه، جبهه مردم وطیف خلق وسیع است. برخلاف رجوی، وخمینی وخامنه ایی، که تنها کسانی را درجبهه مردم وطیف خلق می نامد که، هم جبهه با او ورهبری ابلیس عقیدتی فقاهتی اش باشند. صریح وشفاف، وبامرزبندی دقیق بویژه دراین مرحله مشخص ازتاریخ میهن مان اعلام می کنم:« غیرازرژیم آخوندی حاکم برمیهن، هرنیرویی که دل درگرو آزادی ورهایی مردم ومیهن ازچنگال حاکمیّت آخوندی دارد، مستقل ازمرام ومذهب وخاستگاه اجتماعی آن( سلطنت طلب وچپ وراست وغیره…) درطیف مردم قراردارند. اصالت با مردم است، نه با ایدئولوژی،‌ ونه با رهبری!، ومواضع سازمانی وگروهی…، حرف اوّل وآخررا همین مردم میزنند ونه غیر!. اصالت رابه وحدت درون نیروها ومردم می دهیم، نه به تضاد واختلاف وکشاکش… آسمان آبی، وزمین ودریای سبزآبی، متعلق به طیف رنگین کمان مردم است. هرگونه گروه گرایی وپیگیری سهم و منافع خاص آن، سمّی درمبارزه وتظاهرات وخروش مردم بجان آمده ایران است. کسی درصحنه قیمت می دهد!، همانا همین مردم درسراسرشهرهای ایران هستند. دختری که درتهران روسری اش را برمیدارد، جانش را به کف گرفته وبه میدان آمده…، این «تفاوت» شرایط ما با آنهاست…! تجربه خطاها وانحرافات ۴ دهه گذشته پیش روی ما است!. دستم را بسوی تمامی شما درازمی کنم. وهردستی که دراین مدارزیبای رنگین کمان است، درقلب می فشارم. مردم شرافتمند ایران، بی هیچ شکاف وابهامی!، به کمک مردم ایران بشتابید، اگرگروه وسازمان خود را دوست دارید، بسیارزیبا وپذیرفتی است!، پس بیشتررنگین کمان را پاس بدارید. این هیچ چیزی ازشما نمی کاهد، بلکه برشرف وبلندی وغنای انسانی، عزّت نفس ورؤیای انسانیّت شما می افزاید. این قیام وخروش، مرحم زخمهای کهنه ما، وچتری ازرنگین کمانی است که می بایست برسرمیهنمان بگیریم.

دستهاییان را می فشارم – پیروزباشد  ۴۵/۵ صبح شنبه

فرستادن دیدگاه »