دستگیری روح الله زم و دروغهای رژیم و عواملش در خارج از کشور، یورش ترکیه به کردستان با ایرج مصداقی

seyamaknaderi اکتبر 17, 2019 0

حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »