درسی و پنجمین روز اعتصاب غذای مجید رجبی با ارسال ایمیل به کمیساریا به یاری او بشتابیم

سیامک نادری ۱۲ فرودین ۹۸ مجید رجبی در شرایطی پس ازسرنگوی صدام ومحاصره اشرف، به کمک مجاهدین خلق شتافت که دراشرف درمحاصره بوده وهیچ آینده ایی برای آنها متصور نبود. درسال ۱۳۸۳مهنازشهنازی اززنان ارشد شورای رهبری می گفت:«‌ هریک نفری که در اشرف می ایستد، وحتی ازصبح تا شب هیچ کاری نمی کند و فقط … ادامه خواندن درسی و پنجمین روز اعتصاب غذای مجید رجبی با ارسال ایمیل به کمیساریا به یاری او بشتابیم