ترامپ، مریم سلامت می کند – کُرنش نثارت می کند

  ترامپ، مریم سلامت می کنند، کُرنش نث   سایت حقیقت مانا- ۲۵ شهریور۹۷- سیامک نادری