امیر طاهری: رفتن جان بولتون پایان کار نیست؛ ایرانیان خود باید رژیم را بر اندازند

seyamaknaderi سپتامبر 14, 2019 0
امیر طاهری: رفتن جان بولتون پایان کار نیست؛ ایرانیان خود باید رژیم را بر اندازند

حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »