اسرائیل در تربیت وکیل ، سندیکالیست ، شکنجه گر ، جاسوس وووبرای خامنه ای و حق بنیادین رهائی از گرسنگی

seyamaknaderi سپتامبر 4, 2019 0
اسرائیل در تربیت وکیل ، سندیکالیست ، شکنجه گر ، جاسوس وووبرای خامنه ای و حق بنیادین رهائی از گرسنگی

حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »