آیا راه رهائی ما ترامپ و دخالت خارجیست یا اراده و همبستگی ملیست با زنان معلمان دانشجویان کارگران وو

seyamaknaderi جولای 9, 2019 0
آیا راه رهائی ما ترامپ و دخالت خارجیست یا اراده و همبستگی ملیست با زنان معلمان دانشجویان کارگران وو

حقیقت مانا

 

فرستادن دیدگاه »